วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

wonderful Promotion 02 OX ( ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน)

เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน สุดอลังการ
วันที่แรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
15.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ORIENT THAI AIRLINE
17.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE HOTEL (KOWLOON SIDE) เทียบเท่า 4*
วันที่สอง ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์ – มาเก๊า-เวเนเชี่ยน
เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม พร้อมนมัสการขอพรจากจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้า โอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) มาเก๊า.. ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย นำท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณ ของ VENATIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บารอค ธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนา และท่านยังสามารถ ล่องเรือ กอนโดล่า ภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAIPA HOTEL เทียบเท่า 4*
กรณีพักเวนเชียน รีสอร์ท เพิ่มท่านละ 3,000 บาท (กรณีพักไม่ตรงกับวันศุกร์และเสาร์)

วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ –ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้ง Avenue of Star a Symphony of Lights
เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)นำท่านช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือ Ferry ( 1 ชม. ) นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE HOTEL (KOWLOON SIDE) เทียบเท่า 4*
วันที่สี่ ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
.............. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน...........
08.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINE เที่ยวบินที่ OX 203 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
18 – 21 / 25 – 28 มี.ค. 16,999.- 15,999.- 14,999.- 5,500.-
23-26 เม.ย./28 -31 พ.ค. 16,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.-
7-10 / 14-17 / 21-24 พ.ค. 15,999.- 14,999.- 13,999.- 4,500.-
ค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไปชั้นประหยัด – กลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ( สายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ )
• ที่พัก 3 คืน โรงแรมตามระบุดังในรายการ , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและค่ารถ ตามรายการ
• อาหาร ตามรายการระบุ
• ไกด์ท้องถิ่นบริการระหว่างการเดินทาง


ค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ ,ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์มาเก๊าอัตราวันละ 10 เหรียญ/คน/วัน , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด

หมายเหตุ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้//บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ//หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น//บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ// /ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว// 15 ท่านออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ / 8-10 ท่านออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์

1 ความคิดเห็น:

  1. แนะนำราคาทัวร์ฮ่องกง เช่นกันนะคะ
    http://www.mytourstation.com/tour-HongKong.html

    ตอบลบ